Maktskifte
Kulturen ska skyddas
Ny museilag mot framtida klåfingrighet
Bild: Jonatan Knut

Ny museilag mot framtida klåfingrighet

Omvärld
av Bo Westas 2015-11-18 0 kommentarer
Museer och samlingar riskerar att bli slagträ i en framtida politisk debatt. Det kan vara anledningen bakom den nya museiutredningens radikala förslag om en ny lag som föreslås gälla för alla offentligt styrda museer. Utredarna vill att en huvudman inte ska kunna påverka museernas fria förmedling av kunskap och upplevelser.

För ett och ett halvt år sedan tillsatte regeringen en museiutredning. Som särskild utredare utsågs Clas-Uno Frykholm, tidigare chef för Myndigheten för kulturanalys. I direktiven gav regeringen utredningen i uppdrag att ta fram mål för de statliga museerna. För några veckor sedan kom svaret i form av ett betänkande som är läsvärt långt utanför museikretsarna.

Och svaret förvånade säkert en hel del läsare. Uppdraget var att ta fram mål för den statliga museiverksamheten, men utredningens svar var att lägga förslag om en lag som gäller alla offentligt styrda museer. Det vill säga även regionala och lokala museer. Det är sällan som lösningar utanför boxen presenteras i dylika utredningar, men den här sticker alltså ut. 

Med ett allt starkare sverigedemokratiskt parti blir museer och kulturarv politiskt laddade på ett sätt som de kanske tidigare inte varit.

Inga andra myndigheter är så detaljstyrda som de statliga museerna. Det vill den här utredningen bort från. Statens styrning ska bedrivas på en principiell nivå. Museerna – och professionen – ska ansvara för verksamheten, eller som det uttrycks i förslaget till museilag: En huvudman för ett museum inom det allmänna museiväsendet får inte vidta åtgärder som syftar till att inskränka museets fria förmedling av kunskap och upplevelser.

Varför?
– Utredningen tar upp flera skäl till att man i lag vill säkra museernas autonomi och reflekterande och kritiska ställning. Huvudskälet kan dock vara att föregå den politiska situationen i landet. Med ett allt starkare sverigedemokratiskt parti blir museer och kulturarv politiskt laddade på ett sätt som de kanske tidigare inte varit. Utredningen är i detta sammanhang mycket tydlig med sin inriktning. Som kunskapsinstitutioner ska museerna inte kunna användas i ideologiska syften för att bedriva en viss politisk agenda eller för att torgföra en politiserad historiesyn.

Är den oro man kan ana bakom lagförslaget befogad?
– Det finns tyvärr skäl att tro det. Ungefär samtidigt som museiutredningen lämnade sitt betänkande kom en rapport från tyska Ifo-institutet, Going to extremes: Politics after Financial Crisis, 1970–2014. I den hade forskarna undersökt finanskriser under 140 år. Och de fann att efter en finanskris ökar den politiska polariseringen, och möjligheterna att bilda regeringsmajoriteter minskar. Parlamenten fragmentiseras och ytterlighetspartier på högerkanten ökar sin väljarandel med i genomsnitt 30 procent.

Dagens Sverige är alltså ett paradexempel på forskarnas slutsatser.

Nu är riskerna stora för att världen råkar in i en ny finanskris innan vi riktigt hunnit hämta oss från den förra. Skillnaden idag mot krisen 2007–2008 är att de samlade skuldnivåerna idag är mycket En armlängds avstånd – Vi brukar använda uttrycket ”armlängds avstånd”. Politiken ska inte detaljstyra vilka utställningar museerna ska ha, utan det ska vara professionen som styr, säger Clas-Uno Frykholm, särskild utredare i museiutredningen. Svenska Dagbladet 2015-10-16 högre än de var då, samt att världens alla centralbanker redan har bränt sitt krut genom att trycka enorma summor pengar och hålla räntorna på noll eller som i Sveriges fall ha negativa räntor. Nästa kris blir därför med stor sannolikhet djupare än 2007–2008, och vi kan förvänta oss att den redan idag starka främlingsfientliga högerkanten växer sig ännu starkare.

Museerna är i en viss mening tröga institutioner – och det ska de vara – på samma sätt som universitet ska vara tröga och svåra att förändra efter tidens moden och nycker. Men det är ändå möjligt att detta radikala museipolitiska alexanderhugg kommer att lyckas.

 

Kommentarer

Skriv en kommentar
  1. Inga kommentarer sparade.
    Bli först att kommentara nyheten!

Relaterade artiklar